Miejskie Przedszkole Publiczne nr 5 im. Jana Brzechwy w Bolesławcu

Roczny Plan Pracy

 

 

 

 

ROCZNY

  PLAN PRACY  DYDAKTYCZNO- WYCHOWAWCZEJ

MIEJSKIEGO  PRZEDSZKOLA  PUBLICZNEGO  NR 5 im. JANA BRZECHWY

W BOLESŁAWCU

NA  ROK  SZKOLNY  2016/2017

 

 

 

PODSTAWA PRAWNA:

 

 • Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 ze zm.)
 • Rozporządzenie MEN z dnia 13 maja 2013r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. z 2013r. poz. 560)
 • Rozporządzenie MEN z dnia w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego i kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół

 

 

 

Roczny plan pracy dydaktyczno- wychowawczy i opiekuńczy Miejskiego Przedszkola Publicznego nr 5 im. Jana Brzechwy został opracowany  w oparciu o:

 

 • Wnioski sformułowane na posiedzeniu rady pedagogicznej kończącej rok szkolny;
 • Treści zawarte w przyjętej koncepcji pracy przedszkola;
 • Treści projektu współpracy z przedszkolem czeskim;
 • Treści podstawy programowej i dopuszczonych do użytku programów wychowania przedszkolnego.

 

 

 

Główne kierunki pracy:

 

„My i ekologia, czyli przyroda wokół nas” -  pogłębianie wiedzy przyrodniczej poprzez bezpośrednią obserwację, eksperyment i twórczą działalność dzieci, rozbudzanie zainteresowań związanych z ochroną środowiska przyrodniczego.

 

                                               

 

Cele :

 

 • poszerzanie wiadomości na temat roślin i zwierząt żyjących na Ziemi
 • rozwijanie aktywnych form wypoczynku na świeżym powietrzu
 • poznawanie ciekawych miejsc w najbliższej okolicy
 • kształtowanie wrażliwości dziecka poprzez obcowanie z przyrodą ożywioną i nieożywioną
 • kształtowanie podstawowych zasad ochrony przyrody
 • podnoszenie świadomości ekologicznej dzieci oraz ich rodziców
  • stwarzanie okazji do bezpośrednich kontaktów z przyrodą i obserwacji zjawisk przyrodniczych,
  •  kształtowanie przyjaznego stosunku do roślin i zwierząt,

 

 

 

 „Dziecko w świecie książki” – rozbudzanie u dzieci zainteresowań książką, jako źródłem wiedzy i przyjemności.

 

 

Cele:

 

 • Zaspokajanie ciekawości i potrzeby poznawania świata poprzez obcowanie z literaturą dziecięcą;
 • Wprowadzanie dziecka w świat pozytywnych wartości: dobro, prawda, miłość i piękno;
 • Rozwijanie wyobraźni i pomysłowości, angażowanie różnych sfer aktywności dla zrozumienia literatury;
 • Wszechstronny rozwój dziecka poprzez kontakt ze sztuką plastyczną i teatralną.

 

 

 

 

„My i ekologia, czyli przyroda wokół nas” -  pogłębianie wiedzy przyrodniczej poprzez bezpośrednią obserwację,

eksperyment i twórczą działalność dzieci, rozbudzanie zainteresowań związanych z ochroną środowiska przyrodniczego.

                                              

L.p.

Zadania

Osiągnięcia dziecka

Termin

 Odpowiedzialni

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

Organizowanie spacerów i wycieczek do sklepu ogrodniczego, na działkę, do lasu, do parku.

1         

Zorganizowanie między grupowego konkursu „Najpiękniejszy kącik przyrody” z udziałem rodziców i dzieci –

-Zorganizowanie konkursu plastycznego „ Ziemia mój dom” z udziałem dzieci i rodziców

 

 

Spotkanie z p. Leśnik oraz z ekologiem – pogadanka na temat „Mali strażnicy przyrody”.

 

 

 

 

Założenie w sali kącika przyrody ożywionej – hodowla roślin doniczkowych, ziół i nowalijek. Obserwowanie rozwoju roślin, prowadzenie hodowli w kąciku przyrody.

 

 

 

Tworzenie warunków do podejmowania przez dziecko zabaw twórczych z wykorzystaniem materiału przyrodniczego

- dostarczanie bogatych przeżyć w kontaktach ze środowiskiem;

- słuchanie różnorodnych utworów literatury dziecięcej.

-Tworzenie kompozycji z materiału przyrodniczego

 

 

- „Ekologiczna fantazja” – tworzenie zabawek z odpadów

 

 

 

Założenie laboratorium doświadczalnego

pozwalającego poznać świat przyrody z wykorzystaniem np. lornetki, szkła powiększającego, magnesów, mikroskopu itp.

 

 „Wszyscy wraz chrońmy las” – zajęcia w terenie w ramach projektu współpracy z czeskim przedszkolem. Wycieczka do lasu – nazywanie i obserwacja fauny i flory leśnej, poznanie środowiska wodnego (staw Markvart w Czechach).

 

 

Zorganizowanie wycieczki ekologicznej do Gospodarstwa „Gajówka Głuszec” w Borówkach w ramach projektu współpracy z przedszkolem czeskim – warsztaty rękodzielniczo – zielarskie.

 

Udział dzieci w konkursach o tematyce przyrodniczej

 

 

 

Udział w różnych akcjach związanych z ochroną środowiska naturalnego człowieka:

1        Sprzątanie Świata

2        Pierwszy Dzień Wiosny – 21 marca

3        Światowy Dzień Ziemi – 26-29 kwietnia

 

Kontynuacja zbiórki zużytych baterii i plastikowych nakrętek, karytridży. 

 

 

 

 

 

Przygotowanie inscenizacji o tematyce przyrodniczej lub ekologicznej na uroczystości przedszkolne.

Opieka nad zielonym zakątkiem „Mały ogrodnik” – posadzenie nowych roślin do przedszkolnego ogrodu. Obserwowanie rozwoju roślin.

Dokarmianie ptaków w okresie zimy – uzupełnianie zapasów w karmnikach

Ułożenie wspólnie z dziećmi Kodeksu Przyjaciela Przyrody.

Poznaje różne środowiska przyrodnicze.

 

Uczestniczy w tworzeniu

kącika – rozstrzygnięcie konkursu 21 marca 2017r.

Rozumienie dlaczego nikt nie powinien niszczyć przyrody

 

 

Poznaje pracę leśnika. Rozumie, że każdy powinien dbać o środowisko przyrodnicze.

 

 

Rozumie znaczenie prowadzenia hodowli roślin jadalnych potrzebnych w życiu ludzi i zwierząt. Nazywa części roślin (korzeń, łodyga, iść, kwiat, owoc).

 

Podejmuje z własnej inicjatywy zabawy twórcze oparte na bezpośrednich kontaktach ze środowiskiem przyrodniczym i utworach literackich.

 

Tworzy z materiału przyrodniczego. Układa kompozycje kwiatowe

 

Rozumienie potrzebę ograniczania ilości produkowanych śmieci

 

 

 Rozwija zainteresowania, spostrzegawczość oraz możliwości obserwacyjne.

 

 

Poznaje bliższe i dalsze otoczenie, rozwija świadomość ekologiczną.

 

 

 

 

 

Promowanie wartości proekologicznych oraz promowanie piękna ojczystego kraju.

 

Wykonuje prace plastyczne do różnych konkursów na placówce, oraz zachęca rodziców do pomocy.

 

Rozumie potrzebę ochrony przyrody.

 

 

 

 

 

 

Rozumie potrzebę dbania o środowisko naturalne. Wie dla czego należy segregować śmieci np. w zbieraniu baterii, opakowań plastikowych.

 

 

Uczestniczy w uroczystościach przedszkolnych

Zachęcanie do podejmowania działań na rzecz najbliższego środowiska. Wykonuje proste prace w ogródku przedszkolnym, np. podlewa rabatki; nazywa poznane gatunki kwiatów (tulipan, krokus).

Rozumienie potrzebę dokarmiania zwierząt zimą, potrafi powiedzieć do czego służy karmnik

Przestrzega ustalonych norm szanowania przyrody: nie biega po rabatach, nie zrywa kwiatów bez pozwolenia, nie niszczy krzewów itp.

Cały rok

X

IV

Jesień/wiosna

Wiosna

Cały rok

Cały rok

Cały rok

Cały rok

X

V

Cały rok

X, III, IV

Cały rok

VI

III, IV, V

I, II

IV

Wszystkie nauczycielki

Grupa I

Grupa III

Grupa II, III

Wszystkie grupy

Wszystkie grupy

Wszystkie grupy

Wszystkie dzieci

Wszystkie dzieci

Grupa III

Grupa III

Wszystkie nauczycielki

Wszystkie grupy

Wszystkie grupy

Grupa III

Wszystkie grupy

Wszystkie grupy

Grupa II, III

 

 

 

 

 

 

„Dziecko w świecie książki” – rozbudzanie u dzieci zainteresowań książką, jako źródłem wiedzy i przyjemności.

 

L.p.

Zadania

Osiągnięcia dziecka

Termin

Osoba odpowiedzialna

1.

 

 

 

2.

 

 

 

 

 3.

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

   5 .

 

 

 

 

 

Systematyczne doposażenie Kącika książek o nowe pozycje o tematyce przyrodniczej (atlasy, książki itp.)

 

Kontynuacja zwyczaju „Czas na bajkę” – cykliczne czytanie książek w określonych porach dnia przez nauczycielki.

 

 

Systematyczne organizowanie dzieciom zabaw i kącików tematycznych (biblioteczka, kącik książki) rozszerzających zasób słownictwa oraz rozbudzających zainteresowanie czytaniem i pisaniem.

 

Zachowuj się kulturalnie – uwrażliwianie dzieci na potrzeby innych osób na podstawie wybranej literatury  (pomoc słabszym, opieka nad chorymi; utrwalanie kulturalnego zachowania w domu, przedszkolu i w miejscach publicznych)

 

Cykliczne spotkania z artystami na terenie placówki oraz w instytucjach kulturalnych na terenie miasta – Kino „Forum”, CiK „Orzeł”, Stary Teatr, Lubuskie Centrum Koncertowe.

 

Korzysta w dowolnym czasie z książek zgromadzonych w Kąciku książek.

 

Słucha z uwagą utworów literackich czytanych przez nauczyciela.

 

 

Postrzega książkę jako źródło wiedzy o otaczającym świecie. Ma motywację do samodzielnego sięgania po książki

 

Buduje świat wartości poprzez obcowanie z bohaterami literackimi.

 

Wie jak należy zachować się na koncercie, przedstawieniu, w teatrze, w kinie.

 

Cały rok

 

 

 

Cały rok

 

 

 

 

Cały rok

 

 

 

 

 

Cały rok

 

 

 

 

 

Wg harmonogramu spotkać z instytucjami

Wszystkie grupy

 

 

 

Wszystkie grupy

 

 

 

 

Wszystkie grupy

 

 

 

 

 

Wszystkie grupy

 

 

 

 

 

 

Wszystkie grupy